1-“Ağrı Dağı, Doğubayezid, İshak Paşa Sarayı”, İlgi, Sayı: 17, 1973, s. 20-26.
2-Geleneksel Maden Sanatımızın Safranbolu’da Yaşatılan Örnekleri,TTOK Belleteni, Sayı: 54/333, İstanbul 1976, Sayı 18-19′dan ayrıbasım, s.18-19.
3-“Koruma ve Restorasyon Konusunda Seçilmiş Türkçe Yayınlar Bibliyografyası”, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi MTRE Bülteni, Sayı: 9-10, 1977, s. 54-58 (Z. Nayır-N. Akın ile).
4-“Bayezid Sancakbeyi Mahmud Paşa’nın Tarihi Kişiliği ve Erzurum’da Bulunan Türbesi Üzerine Bazı Notlar”, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi MTRE Bülteni, Sayı: 13-14, 1981, s. 3-12.
5-“Anadolu Türk Mimarisi”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, Cilt: 4-5, Görsel Yayınlar, İstanbul 1982, s. 801-880 (M. Sözen ile).
6- “XIX. Yüzyıl Sonlarında Türkiye’de Mimar Sorunu ve Sanayi-i Nefise Mektebi’nin İlk Mimarlık Hocası Alexandre Vallauri’, Yapı, Sayı: 6 (1984), s. 33-34.
7-“Environment and Turkish Figurative Art”, Economic Dialogue Turkey, Special Issue, January 1984, p.166-169.
8-“Bank-ı Osmani-i Şahane ve Tütün Rejisi İkiz Binası”, Dünya İnşaat Dergisi, Sayı: 1, 1984, s. 8.
9-”Gülhane’de Mekteb-i Sanayi-i Şahane Binası”, Dünya İnşaat Dergisi, S.3, 1984, s. 33-34.
10-“Haydarpaşa Gar Binası”, İnşaat Dünyası Dergisi, Sayı: 17, İstanbul 1984, s. 42-43.
11-“Ağrı Dağı Efsaneleri/The Legents of Mount Ararat”, Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1984, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul 1984, s. 457-475.
12-“Batı Anadolu Türk Halıcılığının 19. Yüzyıldaki Durumu Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları,Türk Halıları Özel Sayısı, Sayı: 32, Ekim 1984, s. 95-106.
13-“13. Yüzyıl Selçuklu Halıları/13.th Century Seljuk Carpet-Making”, Antika, Sayı: 1, 1985, s. 20-24.
14-“İslam Kültürü İçinde Anadolu Türk Mimarisinin Yeri”, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı Bildiri Özetleri / The Conference on the Preservation of the Architectural Heritage of Islamic Cities, İstanbul, Nisan 1985, s. 127-129.
15-“Mimar Sinan ve Hassa Mimarlar Ocağı”, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı Sempozyumu Bildiri Özetleri, 7-9 Mayıs 1987, İstanbul 1987, s. 32-34.
16-“Türk Çiniciliğinde Tekfur Sarayı İmalatı Çiniler / The Manufacture of Tiles at the Palace of Hebdomen and Turkish Tile Making”, Antika, Sayı: 27, Haziran 1987, s. 29-35.
17-“Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı Sempozyumu’nun Ardından”, Sanat Çevresi, Temmuz 1987, s. 10-12.
18-“A Source About Architect Sinan’s Works, Dayezade Mustafa Efendi and Risale of Selimiye”, The 8th International Congress of Turkish Art, 26 Eylül -1 Ekim 1987, Kongreye Sunulan Tebliğler (Özetler), Kahire 1987, s. 70.
19-“Mimar Sinan ve Hassa Mimarlar Ocağı”, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı (Yayına hazırlayan: Zeki Sönmez), Türkiye iş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın No: 288, Sanat Dizisi: 41, İstanbul 1988, s. 251-259.
20-“İslam Mimarisinde Çini Adlı Kitap Üzerine”, Kale Ailesi Dergisi, Sayı: 11, Temmuz 1988, s. 24-25.
21-“Tarihi Belgelerin Işığında Edirne Selimiye Camii”, Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Tebliğ Özetleri / International Symposium on the Architect Sinan, 24-27 Ekim 1988, Ankara 1988, s. 42-43 (N. Sönmez ile).
22-“Sultan Ahmet Camii ve Sedefkâr Mehmet Ağa”, İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 1, Aralık 1988, s. 38-45.
23-“Anadolu Selçuklu Mimarisinde Sanatçı Sorunu”, Antalya 3. Selçuklu Semineri Bildirileri, İstanbul 1989, s. 128-135.
24-”Anadolu Selçuklularında Halıcılık”, Tasarım Dergisi, Sayı: 15, Temmuz-Ağustos 1991, s.112-119.
25-“Sanayi-i Nefise Kurulurken Türkiye’de Mimarlık Ortamı”, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildirileri, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1992, s. 153-159; aynı makale Hürriyet Gösteri Dergisi, Sayı: 119, Ekim 1990, s. 28-29.
26-“İshak Paşa Sarayı Üstüne Yeni Görüşler – Yorumlar”, Türk Kültürü Araştırmaları / Prof. Dr. Oktay Aslanapa’ya Armağan, Yıl XXXI/1-2, Ankara 1995, s. 397-417.
27-“18.Yüzyılda Türk Kumaş Sanatında Gelişmeler ve Selimiye Kumaşları”, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi/9th International Congress of Turkish Art - Bildiriler / Proceedings, Cilt: III, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1705, Özel-Kongre Dizisi: 20-1, Ankara 1995, s. 235-242.
28-“Avrupa’da Uygulanan Bazı Örneklerle Çağdaş Müzecilik ve Serbest Sergileme Tekniklerine Bir Bakış”, II. Müzecilik Semineri Bildirileri, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Yayınları, İstanbul 1995, s. 101-103.
29-“ltalian Artists and Their lnfluences in Turkish Art”, l0th International Congress of Turkish Art - Summaries, September 17-23, 1995, Geneva 1995, s. 54.
30-“Türk Sanatında İtalyan Ressamlar ve Etkileri”, Aslanapa Armağanı (Ed: S. Mülayim­-A. Altun-Z. Sönmez), Bağlam Yayınları/100, Armağan/1, İstanbul 1996, s. 239-259.
31-“Tarihi Belgelerin Işığında Edirne Selimiye Camisi”, Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Bildirileri (Ankara 24-27 Ekim 1988), Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kongre ve Sempozyum Bildirileri Dizisi: 3, Ankara 1996, s. 73-79 (N. Sönmez ile).
32-“The Main Lines of Turkish Military Architecture”, Military Architecture in the Geo­-Cultural Region (Central and South Asia), UNESCO World Heritage Centre, January 1997, s. 97-128.
33-“Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin Tarihlendirme Sorunu ve Sinan’ın Mimarlığındaki Yeri”, 1. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Yayınları No.7, İstanbul 1997, s. 90-98.
34-“Türk Çiniciliğinde Tekfur Sarayı İmalatı Çiniler/Tekfur Saray Ware Tiles”, Osmanlı’da Çini Seramik Öyküsü/The Story of Ottoman Tiles and Ceramics (Ed: A Altun), Menkul Kıymetler Borsası Yayınları, İstanbul 1997, s. 215-221.
35- “19. Yüzyıl Sonlarında Türk Halılarının Avrupa’ya İhracı Konusundaki Gelişmelere Kısa Bir Bakış”, Türk Soylu Halkların Halı Kilim ve Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1998, s. 289-299.
36-“Osmanlı Mimarisinin Gelişiminde Hassa Mimarlar Ocağı’nın Yeri, Örgütlenme Biçimi ve Faaliyetleri”, Osmanlı – Kültür ve Sanat, Cilt: 10, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 184-189.
37-“Anadolu Selçuklularında Atabeylik, Atabey Esededdin Ayaz ve 13. Yüzyıl Mimarisine Katkıları”, Emin Bilgiç Hatıra Kitabı, İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul 2000, s. 169-177.
38-“Cumhuriyet Dönemi Mimarlığının Fikir Temelleri”, Cumhuriyetin Yetmişbeş Yılında Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildirileri, Sanat Tarihi Derneği Yayınları, İstanbul 2000, s. 63-74.
39-“Osmanlı Mimarisiyle İlgili Araştırmaların Dünü ve Bugünü”, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi Bildirileri / International Congress on Ottoman Empire with All Aspects in 700 th Anniversary of its Establishment, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 2000, s. 875-891.
40-“Balkanlar ve Karadeniz Çevresindeki Osmanlı Kale Mimarisi Hakkında Bazı Görüşler”, Balkanlar’da Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Cilt: II, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s. 649-666.
41-“Osmanlı Kumaş Sanatı İçinde Kuzey Suriye Dokumacılığının Yeri”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri/Papers Submitted to International Symposium Ottoman Heritage in the Middle East, Cilt: II, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s. 471-476, 737-743.
42-“İki Söz Arasında”, Sanat ve İnanç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları (Ed.: B. Mahir, H. Katipoğlu Kaya), İstanbul 2004, s.8.
43-“Eyüp’te Cezeri Kasım Paşa Camii ve Çinileri”, İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı-Makaleler, TAÇ Vakfı Yayını, İstanbul 2005, s. 408-417.
44-“Osmanlı Mimarlığında Sanatçı Profilleri: Mütefekkir, Siyasetçi ve Mimar-Mühendis Hacı İvaz Paşa”, 60. Yaşına Sinan Genim’e Armağanı Makaleler, Ege Yayınları, İstanbul 2005, s. 577-590.
45-“Yapı Faaliyetlerinin Organizasyonu: İşveren, Mimar ve Sanatçılar”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı (Mimarlık ve Sanat), Cilt: 2, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 127-135.
46-“Dostlar da Gitti”, Sanat Çevresi: Hamit Kınaytürk Anı Kitabı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Basımevi, Ocak 2007, s. 62-63.
47-“Anadolu Selçuklu Han ve Kervansaraylarını İnşa Eden Mimarlar ve Bazı Taşçı İşaretleri”, I. Uluslararası Mimarlık ve Taş Sempozyumu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya 2007, s. 256-259.
48-“Sanayi-i Nefise Mektebi’nden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne Çağdaş Türk Sanatında 125 Yıl / L’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan Célèbre ses 125 Ans”, Aujourd’hui la Turquie, Numéro: 35, Mars 2008.
49-“The Tekfur Palace Experiment / Tekfur Sarayı Denemesi”, Tiles Treasures Of Anatolian Soil Ottoman Period / Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Osmanlı Dönemi, (Ed. A. Altun-B. Demirsar Arlı), Kale Grubu Kültür Yayınları, İstanbul 2008 s. 37-44.
50-“Melas Prayer Rugs An Antique Textile Tradition”, Ghereh International Carpet and Textile Review, Anno XVI, Issue No.46, s. 33-47, Torino-Italy 2008.
51-“Tophane Rıhtımı’nda Nadide Bir Eser: Tophane Kasrı”, Beyaz İstanbul Dergisi, Sayı: 3, İstanbul 2009, s.6-11.

Takvim

Nisan 2015
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Nis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Son Yazılar